O

Morpholine Pyrimidine

1,4-Dioxane

Pyridazine

1,3,5-Triazine 1,2,4-Triazine 1,2,3-Triazine Figure 12.2. Six-membered heterocyclic rings.

Indole

Indazole

Benzofuran

Isoindole

Isoindole

Indolizine

Indoline

Indole

Indolizine

Indoline

Indazole

Benzimidazole

Imidazo-pyridine

Purine

Benzimidazole

Imidazo-pyridine

Benzothiophene

Benzoxazole

Purine

Benzofuran

Benzothiophene

Benzoxazole

Benzothiazole

Benzothiazole

Quioline

Isoquinoline

Phthalizine n

Quinazoline

Quioline n n

Naphthyridine

Isoquinoline

Phthalizine n

Pteridine

Chroman n

Quinazoline n n

Naphthyridine

Chroman

Coumarin

Coumarin n

Acridine n

Phenazine

Figure 12.3. Bicyclic heterocycles.

Acridine n

Phenazine

Figure 12.3. Bicyclic heterocycles.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment